Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego www.avantgardenstore.com

Informacja o firmie:

Sklep internetowy działający pod adresem www.avantgardenstore.com prowadzony jest przez COSMOPOLITAN MEDIA Emilia Duzdowska, Kady, ul. Legionów 14, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, NIP 4990388808, REGON 387606145 e-mail: office@avantgardenstore.com, tel. +48 601 599 008.

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych klienta jest Cosmopolitan Media Emilia Duzdowska z siedzibą w Kadach przy ul. Legionów 14, 05-825 Grodzisk Mazowiecki. Firma przetwarza dane osobowe klienta podane przez niego w procesie rejestracji konta w sklepie internetowym www.avantgardenstore.com celu świadczenia usług drogą elektroniczną tj. korzystania ze sklepu internetowego www.avantgardenstore.com, w tym dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.avantgardenstore.com, a także w celach marketingowych, w tym wysyłki newslettera (w przypadku wyrażenia stosownej zgody).
 2. Klient ma m.in. prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania, lub ich usunięcia. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa

Zamówienia

 1. Sklep internetowy www.avantgardenstore.com umożliwia Klientom:
  a. składanie zamówień (ofert zakupu) towarów dostępnych w sklepie internetowym www.avantgardenstore.com i zawierania umów sprzedaży na odległość.
  b. uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie internetowym.
 2. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.avantgardenstore.com kierowane przez Cosmopolitan Media Emilia Duzdowska do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.
 3. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.avantgardenstore.com
 4. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.
 5. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.
 6. Za moment przyjęcia zamówienia uważa się przekazanie zamawiającemu informacji o nadaniu statusu „wysłane”, a w przypadku, gdy wybrano opcję płatności przelew – przedpłata lub płatność elektroniczną za moment zawarcia umowy uważa się dokonanie płatności na wskazane przez sprzedawcę konto.
 7. Sklep internetowy nie realizuje zamówień z opcją płatności za pobraniem.

Dostawa

 1. Towar zamówiony w sklepie internetowym www.avantgardenstore.com dostarczany jest za pośrednictwem firm kurierskich.
 2. Na czas otrzymania przesyłki składa się:
  a. czas realizacji zamówienia (forma płatności, spakowanie paczki)
  b. czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.
 3. Przy każdym produkcie dostępnym w sklepie pojawia się informacja o przewidywanym czasie dostawy towaru.
 4. Jeżeli nie ustalono inaczej, sklep www.avantgardenstore.com wydaje towar nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy (przyjęcia oferty przez Cosmopolitan Media Emilia Duzdowska).
 5. Faktura VAT wysyłana jest elektronicznie w ciągu 14 dni od dostawy towaru na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia. W przypadku braku dokumentu należy zgłosić takie zdarzenie w celu uzupełnienia braków.
 6. Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, sklep www.avantgardenstore.com zaleca sporządzić protokół szkodowy.

Sposoby płatności

 1. Płatność za towar może być dokonywana przez klienta przed wydaniem towaru klientowi:
  a. przelewem na rachunek bankowy Cosmopolitan Media Emilia Duzdowska
  b. kartą kredytową.
  c. przez system PayU.
 2. Sklep www.avantgardenstore.com może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w zamówieniu potwierdzonym przez www.avantgardenstore.com jako przyjęte do realizacji i po spełnieniu wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności.
 3. W przypadku wybrania sposobu płatności – przelewem, kartą kredytową lub PayU, Klient powinien uiścić płatność niezwłocznie.

Zwrot towaru przez konsumenta

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Konsument może odstąpić od umowy, składając stosowne oświadczenie na piśmie – formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ww. ustawy.
 2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres office@avantgardenstore.com
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia dostarczenia towaru klientowi przez przewoźnika lub w przypadku osobistego odbioru od dnia odebrania towaru z siedziby Cosmopolitan Media Emilia Duzdowska, lub innego miejsca uzgodnionego wcześniej z Klientem.
 4. Zwrot rzeczy do Sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy.
 5. Koszt zwrotu rzeczy ponosi Konsument. Cosmopolitan Media Emilia Duzdowska nie zwraca Konsumentowi dodatkowych kosztów przesyłki od Cosmopolitan Media Emilia Duzdowska do Konsumenta, tj. innych niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Cosmopolitan Media Emilia Duzdowska (np. dostawa w sobotę, wysyłka zagraniczna).
 6. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ww. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w sytuacjach opisanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), w tym w odniesieniu do umów:
  a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  e. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  f. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 8. Cosmopolitan Media Emilia Duzdowska nie stosuje polityki towarów zastępczych.
 9. Dane adresowe do zwrotu towaru:
  Cosmopolitan Media Emilia Duzdowska – Zwrot towaru
  Kady ul. Legionów 14
  05-825 Grodzisk Mazowiecki
  tel. +48 601 599 008

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00.
e-mail: office@avantgardenstore.com

 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Gwarancja Jakości

 1. Należy bezwzględnie zachować dowód zakupu Produktu wydany przez Sprzedawcę oraz załączyć wskazany dokument w przypadku reklamowania towaru w oparciu o gwarancję udzieloną przez Cosmopolitan Media Emilia Duzdowska.
 2. Niniejsza gwarancja jakości ma zastosowanie do towarów nabywanych na podstawie umów sprzedaży zawieranych pomiędzy Cosmopolitan Media Emilia Duzdowska a Klientami.
 3. Cosmopolitan Media Emilia Duzdowska udziela Klientowi gwarancji jakości i oryginalności na produkty wykonywane indywidualnie przez Artystów, adekwatnie do rodzaju użytych materiałów i techniki wykonania produktu.
 4. Uprawnienia Klienta z tytułu udzielonej Gwarancji wygasają automatycznie: w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian, modyfikacji, uzupełniania lub wymiany towaru, lub którejkolwiek z jego części przez Klienta, lub podmiot inny niż Cosmopolitan Media Emilia Duzdowska; w przypadku eksploatacji towaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz wskazówkami Cosmopolitan Media Emilia Duzdowska i; w przypadku gdy uszkodzenia lub wady towaru powstały na skutek: szkodliwego promieniowania, jakiegokolwiek urazu mechanicznego, lub zerwania hologramów.
 5. Zgłoszenie wady towaru przez Klienta i wszczęcie procedury reklamacyjnej następuje z chwilą otrzymania przez Cosmopolitan Media Emilia Duzdowska oświadczenia Klienta o zgłoszeniu wady towaru oraz wadliwego towaru. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez firmę Cosmopolitan Media Emilia Duzdowska, która stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy klienta. Cosmopolitan Media Emilia Duzdowska rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. W przypadku konieczności wysłania wadliwego towaru renowacji okres rozpatrywania zgłoszenia gwarancyjnego może zostać wydłużony do 28 dni roboczych.
 6. Sposób dostarczenia towaru do naprawy gwarancyjnej: klient detaliczny sklepu internetowego jest zobowiązany wysłać sprzęt na koszt Cosmopolitan Media Emilia Duzdowska za pośrednictwem Poczty Polskiej, przy wykorzystaniu najtańszej opcji dostawy, pod wskazany wcześniej adres.
 7. W przypadku, gdy w toku analizy zasadności reklamacji i oględzin wadliwego towaru lub jego części, Cosmopolitan Media Emilia Duzdowska stwierdzi, iż naruszono warunki udzielonej Gwarancji, w szczególności towar lub jego części zostały zmodyfikowane w zakresie właściwości fizycznych, lub prawnych, Cosmopolitan Media Emilia Duzdowska poinformuje o tym Klienta, zwracając Klientowi wadliwy towar na jego koszt i ryzyko, a Klient zobowiązany jest do pokrycia poniesionych przez Cosmopolitan Media Emilia Duzdowska kosztów.
 8. Cosmopolitan Media Emilia Duzdowska nie ma obowiązku dostarczenia Klientowi zastępczego towaru na czas trwania procedury reklamacyjnej.
 9. Klient powinien dostarczyć wadliwy towar do Cosmopolitan Media Emilia Duzdowska w oryginalnym, opakowaniu, w którym towar został odebrany przez Klienta, wraz ze wszystkimi elementami dostarczonymi Klientowi. Wadliwy towar Klient może dostarczyć w opakowaniu zastępczym, które będzie zapewniało odpowiedni poziom ochrony towaru podczas transportu.
 10. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego względem sprzedawcy towaru konsumpcyjnego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Reklamacje

 1. Jeżeli zakupiony towar zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Cosmopolitan Media Emilia Duzdowska zgłoszona wada towaru podlega weryfikacji przez Cosmopolitan Media Emilia Duzdowska, który stwierdzi czy wada towaru istniała w chwili jego wydania.
 2. Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest bezwarunkowe;
 3. Klient wysyła informację o dostarczeniu towaru na adres mailowy: office@avantgardenstore.com
 4. Klient otrzyma wiadomość mailową, w której znajdować się będzie adres, na który należy wysłać towar.
 5. Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport.
 6. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak powinno ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.
 7. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zawarcia umowy (np. kserokopię dokumentu sprzedaży). W przypadku ich braku Cosmopolitan Media Emilia Duzdowska rozpatruje reklamację, o ile sprzedaż towaru zostanie potwierdzona w Cosmopolitan Media Emilia Duzdowska.
 8. Sposób dostarczenia towaru w ramach reklamacji:
  a. Dostarczenie towaru jest bezpłatne; klient powinien wysłać sprzęt na koszt Cosmopolitan Media Emilia Duzdowska za pośrednictwem Poczty Polskiej, przy wykorzystaniu najtańszej opcji dostawy, pod adres:
  Cosmopolitan Media Emilia Duzdowska – Reklamacja
  Kady ul. Legionów 14
  05-825 Grodzisk Mazowiecki
  tel. +48 601 599 008
  e-mail: office@avantgardenstore.com
  b. Gdy przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, sprzedawca odpowiada za wady towaru w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 1 roku.
  c. Jeżeli towar nie zostanie odebrany po zakończeniu procedury reklamacyjnej, Cosmopolitan Media Emilia Duzdowska uprawniony jest do naliczania opłaty za bezumowne przechowywanie towaru.

Postanowienia końcowe

 1. W kontaktach z klientem Cosmopolitan Media Emilia Duzdowska korzysta z urządzeń służących do porozumiewania się na odległość (w tym e-mail, telefon).
 2. Cosmopolitan Media Emilia Duzdowska ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy).
 3. Cosmopolitan Media Emilia Duzdowska ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy. Zasady odpowiedzialności zawarte są w Kodeksie cywilnym.
 4. Cosmopolitan Media Emilia Duzdowska informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur regulowane są przez odrębne przepisy (np. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, Dz.U.2001.4.25 ze zm.).
 5. W stosunku do sprzedaży towarów niekonsumpcyjnych sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 6. W rozumieniu art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), Cosmopolitan Media Emilia Duzdowska nie zapewnia możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną
 7. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.), informujemy, że umieszczanie przez klienta na stronach internetowych naszego sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.
 8. Korzystanie ze sklepu internetowego www.avantgardenstore.com możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  a. Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub
  b. Mozilla Firefox w wersji 34.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,
  c. minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
 9. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.avantgardenstore.com
 10. Regulamin Sklepu Internetowego www.avantgardenstore.com nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).

WERSJA DO POBRANIA: Regulamin sklepu